Spółka GGT Solutions S.A. (dawniej PPI Chrobok S.A.), w grudniu 2018 roku wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania w zakresie jakości zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015 oraz środowiska zgodnie z normą PN-EN ISO 14001:2015, który w lipcu 2023 roku rozbudowała o system zarządzania BHP zgodny z normą PN-ISO 45001:2018.
Spółka realizując powierzone przez Klientów zadania, stosuje Zintegrowany System Zarządzania w oparty na Polityce ZSZ o treści:


Polityka ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA GGT Solutions S.A.

Priorytetowym celem działania Spółki GGT Solutions S.A. wykonującej ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE GEOINŻYNIERII ORAZ TECHNOLOGII BEZWYKOPOWYCH jest:

 • uzyskanie pełnego zaufania i zadowolenia Klientów i innych stron zainteresowanych z oferowanych usług o odpowiedniej jakości, realizowanych z troską o zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, bezpieczeństwo powszechne oraz środowisko naturalne, co powoduje:
  • rozwój i umocnienie pozycji na rynku,
  • zapewnienie zysku akcjonariuszom.

Cel ten osiągamy poprzez:

 • wzmocnienie zaangażowania kierownictwa na każdym szczeblu, poprzez właściwe zaadresowanie obowiązków i odpowiedzialności,
 • wzrost identyfikacji pracowników z działaniami na rzecz jakości, ochrony środowiska (w tym zapobieganie zanieczyszczeniom), bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wzmocnienia ich udziału w procesie ciągłego doskonalenia,
 • zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w celu zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, urazom i dolegliwościom zdrowotnym oraz zdarzeniom niebezpiecznym poprzez podejmowanie proaktywnych działań profilaktycznych,
 • analizę zdarzeń niepożądanych oraz ich eliminację (w tym eliminację zagrożeń i ograniczanie ryzyk dotyczących BHP) poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz unowocześnienie i modernizację parku maszyn,
 • przestrzeganie wymagań prawnych i innych związanych z prowadzoną działalnością,
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników, wzrost kultury jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i zaangażowania w nią pracowników,
 • konsultacje i współudział pracowników poprzez wybranych spośród załogi ich przedstawicieli,
 • utrzymywania i ciągłe doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015, środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2015 oraz BHP wg normy PN-ISO 45001:2018,
 • zapewnienie odpowiednich zasobów i środków dla wdrożenia i utrzymania tej Polityki.

Działania koncentrujemy na trzech obszarach:

  • Nasi pracownicy:

   • których wspieramy w ich zaangażowaniu w odpowiedzialność za jakość, ochronę środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom, bezpieczeństwo i higienę pracy swojej oraz współpracowników,
   • z którymi wspólnie osiągamy wzrost poziomu kultury jakości, ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa.

Nasi Klienci i inne zainteresowane strony:

   • dla których stajemy się coraz bardziej wiarygodni, poprzez zapewnienie jakości świadczonych usług, właściwą organizację prac oraz działania prośrodowiskowe,
   • z którymi wspólnie chcemy realizować cele, które nam stawiają oraz od których oczekujemy wspierania w realizacji naszych celów w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy w oparciu o wspólnie wypracowane stanowisko dot. wymagań w zakresie BHP.

Wszystkie szczeble budowy i przedsiębiorstwa (w tym podwykonawcy):

   • pomiędzy którymi następuje poprawa przepływu informacji oraz wiedzy, które – przeanalizowane i odpowiednio wdrożone – zwiększają skuteczność działań w zakresie jakości, środowiska i poprawy warunków pracy,
   • od których oczekujemy zaangażowania w jakość, ochronę środowiska, zapobieganie zanieczyszczeniom i odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy (włączając w to naszych podwykonawców).


Wydanie 3 z dnia 21.08.2023 r.