X
Big image
×

Ścianki szczelne

Ścianki szczelne znajdują się w zakresie robót PPI CHROBOK SA od początku działalności firmy, wieloletnie doświadczenie jak i wiedza zdobyta na przestrzeni lat pozwalają nam na dostosowanie odpowiednich technik zapuszczenia grodzic do określonych warunków. Nasze przedsiębiorstwo posiada sprzęt oraz doświadczenie w instalacji grodzic o długości nawet 22m metodą dynamicznego i statycznego pogrążania elementów.

Statyczne pogrążanie grodzic stalowych

Statyczne pogrążanie grodzic stalowych

Ścianki szczelne zapuszczone w grunt przed wykonaniem projektowanego wykopu stanowią jego obudowę zabezpieczającą jego ściany. Tego typu zabezpieczenie pozwala na prowadzenie prac inżynieryjnych w bliskiej odległości od istniejących obiektów infrastrukturalnych takich jak: budynki, drogi itp. oraz ogranicza powierzchnię potrzebną do wykonania wykopu.

Zainstalowane ścianki szczelne stosuje się z powodzeniem w inwestycjach wymagających tymczasowego zabezpieczanie wykopu jak również, jako stały element konstrukcyjny lub szalunek.

Przykładami najszerszego obszaru stosowania ścianki szczelnej są obiekty infrastruktury komunikacyjnej i budownictwa komunalnego. Ścianka szczelna dzięki możliwości szybkiej mobilizacji sprzętu jak i instalacji w grunt oraz dostępności materiału w naszym przedsiębiorstwie może zostać wykorzystana w wielu gałęziach przemysłu.

Brak ingerencji w ruch komunikacyjny dzięki zastosowaniu ścianki szczelnej

Brak ingerencji w ruch komunikacyjny dzięki zastosowaniu ścianki szczelnej

Przykładami najczęstszego stosowania ścianki szczelnej są:

  • ściany oporowe wspornikowe,
  • ściany oporowe kotwione w gruncie,
  • konstrukcje stałych ścian tuneli,
  • przyczółki mostowe w mostach kolejowych i drogowych,
  • komory dla przewiertów
  • mury oporowe dla kolei
  • awaryjna naprawa wałów przeciwpowodziowych
  • szalunki obudowy fundamentów

W celu zabezpieczenia ścian wykopu stosujemy grodzice stalowe o profilu typu U w tym najpopularniejszy GU 16-400 oraz GU.. N, AU, PU, AZ, VL, LARSSEN oraz HOESCH.

Długość, typoszereg oraz sposób podparcia dobiera się na podstawie warunków gruntowo-wodnych, głębokości wykopu bądź wysokości nasypu oraz obciążenia gruntem i sąsiadującymi obiektami.

Zainstalowana ścianka szczelna

Zainstalowana ścianka szczelna

Podczas prowadzenia prac w terenach silnie zurbanizowanych w razie konieczności prowadzimy monitoring drgań by zminimalizować lub wykluczyć oddziaływanie prowadzonych robót na sąsiadujące obiekty.

Jeżeli pogrążenie grodzic w grunt rodzimy nie jest możliwe np. występują grunty spoiste, twardoplastyczne, PPI CHROBOK S.A. dysponuje sprzętem do modyfikacji ośrodka gruntowego przed rozpoczęciem instalacji grodzic. Najczęściej stosowana metoda modyfikacji to podwiercanie bez wynoszenia urobku. Ma ona na celu rozluźnienie gruntu, co ułatwia i przyspiesza instalację grodzic.

Krótki film o dynamicznym pogrążaniu grodzic stalowych:

 

Przykład statycznego pogrążania grodzic stalowych: